Seura

 

Seuran esittely

 

YLEISTÄ

 

Helsingin Kojootit — KoJo ry. on 1974 perustettu helsinkiläinen urheiluseura.

KoJon tavoitteena on järjestää harrastus- ja kilpailutoimintaa jääkiekon ja kaukalopallon ystäville sekä nuorten että aikuisten sarjoissa. Tarjoamalla edullisen tilaisuuden jäälajien harrastukseen seura pyrkii osaltaan luomaan lapsille liikunnallisen elämäntavan ja vaalimaan sitä aikuisenakin. Varsinkin jääkiekossa junioritoiminta on seurassa keskeisessä asemassa. Toimintakenttäämme noin 6–12-vuotiaiden lasten parissa voi kuvata termillä ”jääkiekon ala-aste”.

Toimenpiteet:

– seuran kiinteät kulut pyritään pitämään alhaisina

– jäävuorojen käyttö optimoidaan joukkueiden kesken niin, että ”hukkakayttö” on mahdollisimman vähäistä
  – so. suositaan yhteiskäyttöä

– uusien harrastajien mukaan saamiseksi seura järjestää oman luistelu–kiekkokoulun sekä syys- että kevätkaudella.

PELAAJIEN JA VALMENTAJIEN KOULUTUS

Seura huolehtii juniorivalmen­tajien ja -ohjaajien sekä joukkueiden toimihenkilöiden koulutuksesta sekä tarvittavan valmennusmateriaalin hankinnasta. Tavoittee­na on, että seurassa (ja sen jokaisessa joukkueessa) on riittävästi koulutettuja valmentajia ja ohjaajia. Jotta valmentajien ja ohjaajien panos saadaan täysin hyödynnettyä ja heidän työtaakkaansa kevennettyä, seura tarvitsee myös vanhempien aktiivisuutta joukkueiden toiminnan pyörittämisessä.

Toimenpiteet:

– seuran tavoitteena on, että joku kokeneista toimihenkilöistä (esim. pj.) toimii oto-periaatteella juniorien valmennuspäällikkönä ja antaa tarvittaessa valmennusneuvoja joukkueille

– halukkaat vanhemmat voivat ilmoittautua seuran kustantamana SJL:n järjestämille kursseille

– seura järjestää pari–kolme kertaa vuodessa valmentajatapaamisia, keskustelu- ja opintotilaisuuksia ajankohtaisista asioista.

VARUSTEET

Seura omistaa pienen määrän peli- ja harjoitusvarusteita. Joukkueiden edustuspaidat ovat seuran omaisuutta, ja ne on palautettava joukkueelle tai seuralle, kun pelaaja siirtyy seurasta pois. Paitoja on ylläpidettävä ja huollettava asiallisesti, ja rikkoutuneet paidat on välittömästi korjattava tai vaihdettava. Seuran muista varusteista (esim. maalivahdin varusteet) huolehtii varustevastaava. Perusperiaate on, että pelaajat hankkivat henkilökohtaiset varusteensa itse (pl. harjoituspaidat ja maalivahdin varusteet). Varusteiden kunnosta ja asianmukaisuudesta vastaavat ensi kädessä joukkueiden valmentajat ja huoltajat.

HALLINTO, RAHALIIKENNE JA OIKEUDET

Seura

Seuran ylin päättävä elin on syksyisin pidettävä vuosikokous. Se päättää hallituksen esityksestä mm. vuosittaisesta budjetista ja varojen käytöstä sekä jäsenmaksun suuruudesta. Seuran tilin käyttöoikeus (joukkueiden tilien seurantaoikeus) on puheenjohtajalla ja talousvastaavalla (sihteerillä). Seuran hallitus määrittelee mm. vuotuisten jäämaksujen suuruuden. Siirtopaperit allekirjoittaa seuran puheenjohtaja. Pelaajan siirtyessä toiseen seuraan tai lopettaessa pelaajan maksamat maksut tai muutoin keräämät varat jäävät seuran tillille.

Seuran tilikausi alkaa 01.06.2006 ja päättyy 31.05.2007. Seura saa tuloja mm. jäsenmaksuista, joukkueiden kuukausimaksuista (ml. jäämaksut), mainos- ja sponsorisopimuksista sekä avustuksina (mm. Helsingin kaupunki). Joukkueet voivat olla taloudenpidossaan itsenäisiä, mutta vähänkin suuremmat menot on suositeltavaa ohjata seuran (hallituksen talousvastaavan kautta niin, että joukkue maksaa laskua vastaavan summan seuran tilille ja seura tilittää maksun saajalle). Seura voi asettaa joukkueille lisäksi velvoitteita esim. talkoissa, arpojen myynnissä tai muussa varainhankinnassa.

Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta talousasioissa.

Joukkue

Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollakin muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee kullekin toimintakaudelle talousarvion. Talousarvio hyväksytään vanhempainkokouksessa ja toimitetaan seuran hallitukselle. Joukkueiden on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aiemmilta vuosilta säästöjä, joilla vaje katetaan. Talousarvion tulot ja menot budjetoidaan maksuperusteisina toimintakauden kuukausille siten, että joukkueen varat kullakin hetkellä riittävät peittämään kaikki joukkueen velvoitteet.

Joukkueiden toimintamaksuista päättää joukkueen vanhempainkokous. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkootöillä, myyntipalkkioina, mainostuloilla, turnaustuotoilla tms. Vanhempainkokous päättää talkootyön ja myyntipalkkioiden jakoperiaatteista. Tarvittaessa joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitse lopettaa kesken kauden jääkiekon harrastamista seurassa.

Pelaajan siirtyessä joukkueesta toiseen kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuna vanhalle joukkueelle ja seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.

JOUKKUEET JA JÄSENISTÖ

Seura kiinnittää erityistä huomiota jääkiekko- ja luiste­lukoulutoi­mintaan, joka on suunnattu noin 5-9-vuotiaille. Jääkiekossa seura panostaa varsinkin nuorimpiin ikäluokkiin, sillä he tarvitsevat eniten tukea harrastuksensa aloittamisessa, kuten joukkueen perustamisessa. Vanhemmat ikäluokat (11–14-vuotiaat) ovat pelanneet jo vuosikausia, ja joukkueet ovat omaksuneet osin omat käytäntönsä, joissa seuran osuus ei ole yhtä keskeinen. Miesten jääkiekkoilu divisioona- ja harrastustasolla on seuran puitteissa mahdollista, samoin kaukalopalloilu. Seura tukee myös tätä aikuisurheilua, mutta edellyttää, että joukkueella on nimetty vastuu- tai yhteyshenkilö, joka asioi seurajohdon kanssa.

Joukkueet saavat järjestäytyä itsenäisesti, mutta kuitenkin niin, että jokaisessa joukkueessa on nimetty ainakin

– joukkueenjohtaja

– rahastonhoitaja

– vastuuohjaaja/valmentaja.

Muista toimihenkilöistä ja asioista joukkueet voivat päättää vanhempainkokouksessa, joita suositellaan pidettävän kauden aikana vähintään kaksi (kevät ja syksy).

Seuraan kuuluvat kaikki vuotuisen jäsenmaksunsa maksaneet. Jäsenyyttä edellytetään kaikilta pelaajilta ja toimihenkilöiltä. Vanhemmat ja muut aikuiset sekä yhteisöt voivat liittyä seuran kannatusjäseniksi haluamallaan summalla (huom. minimiraja).

HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Seuran hallitus hoitaa seuran juoksevat asiat, tekee päätökset päivittäisistä asioista ja valmistelee seuran varsinaiset kokoukset. Hallituksessa toimii seuran puheenjohtajan lisäksi 5–9 jäsentä (esim. joukkueenjohtajia). Hallitus kokoontuu kesää lukuun ottamatta 1–2 kuukauden välein. Hallituksella on valtuudet perustaa alaisuuteensa eri­laisia toimikun­tia ja työryh­miä sekä nimittää vastuuhenkilöitä eri aloille (esim. tiedotus, talous, jäänjako, varusteet). Jaoksia ja toimikuntia voivat olla esim. erilliset jääkiekko- ja kaukalopalloja­okset, val­mennuskerho (valmentajatapaamiset) sekä erilai­set yksittäisiä tempauk­sia, kuten turnauksia, varten perustettavat toimikunnat.

Toimenpiteet:

– seura päättää asioistaan syksyllä pidettävässä vuosikokouksessa

– seuran toimintaa koordinoi säännöllisesti kokoontuva hallitus

– joukkueet päättävät asioistaan vanhempainkokouksessa

– toimikunnat ja työryhmät järjestäytyvät itsenäisesti erikseen nimettävän pj:n koolle kutsumana.

TIEDOTUS

Seuran puheenjohtaja ja tiedottaja (hallituksen tiedotusvastaava) sekä joukkueenjohtajat ovat avainasemassa tiedon kulun suhteen. Tiedon kulun varmistaminen edellyttää ao. henkilöiltä osallistumista säännöllisiin tapaamisiin (= hallituksen kokous) ja muihin seuran tilaisuuksiin. Apuna tiedottamisessa käytetään sähköpostia, seuran ja joukkueiden Internet-sivuja ja puhelinta. Kaukalopallojaos kokoontuu tarvittaessa jaoksen puheenjohtajan kutsumana tai pitää yhteyttä sähköpostin välityksellä. Seura pyrkii luomaan lapsille liikunnallisen elämäntavan ja vaalimaan sitä aikuisenakin.